موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » تعریف برخی از ایهام ها(آموزش ترانه سرایی) هستید!

امروز پنجشنبه 06 آبان 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

تعریف برخی از ایهام ها(آموزش ترانه سرایی)

تعریف برخی از ایهام ها(آموزش ترانه سرایی)

ایهام تام ، ایهام تناسب ،ایهام توکید و ایهام طباق

آموزش شعر نویسی و ترانه سرایی از استودیو موزیک دو ستاره

 

در جلسه قبل ایهام را توضیح دادیم و انواع آن ها را نام برده ایم

در این جلسه به برخی از ایهام ها می پردازیم

 

 

ایهام تام

ایهام تام آن است که کلمه ی مورد نظر،بیش از دو معنی داشته باشد.مانند این بیت:

دل،عکس رخ تو در آب روان دید 

واله شد و فریاد برآورد که ماهی 

برخی ایهام را که دارای سه معنی باشد را"ایهام تام" گفته اند و در صورتی که بیش از سه معنی داشته باشد،"ایهام ذوالوجوه"گفته می شود.

 

ایهام تناسب

ایهام تناسب آن است که معنای مورد نظر کلمه ی دار،با کلمات دیگر مناسبتی نداشته باشد،اما معنای غیرموردنظر،با کلمه ای دیگر در آن عبارت متناسب باشد.مانند این بیت:

کسی به وصل تو چون یافت پروانه 

که زیر تیغ تو هر دم سر دگر دارد 

 

ایهام توکید

ایهام توکید آن است که واژه ای تکرار شود،اما در هر جا،معنایش تفاوت کند.مانند این بیت زیر:

چو بزم خسرو و آن بزم وی به دیده بویی 

نشاط و نصرتش افزون تر از شمار،شمار 

 

ایهام طباق

ایهام طباق(ایهام تضاد) آن است که گوینده دو معنی غیر متضاد را با دو لفظ بیاورد که در میان معنی حقیقی آن دو لفظ،تضاد باشد.به عبارت دیگر،لفظ به کار رفته در معنی مورد نظر،با سایر اجزای کلام تضاد ندارد،اما در معنی غیر مورد نظرش با اجزای دیگر کلام تضاد پیدا می کند.همانند این بیت:

هست شایسته اگر جفت آید خشم 

 طاق ابرو برای جفتی چشم 

 

خرید بهترین پکیج جامع ترین آموزش ترانه سرایی در ایران