موقعیت شما:

الان در سایت دو ستاره و در » دانلود آکورد ﺑﺮج ﻛﺒﻮﺗﺮ از ابی هستید!

امروز شنبه 06 آذر 1400 روز خوبی داشته باشید.

0903-85-85-938

twostarmusic.ir[AT]gmail[DOT]com

دانلود آکورد pdf ﺑﺮج ﻛﺒﻮﺗﺮ از ابی

دانلود آکورد pdf ﺑﺮج ﻛﺒﻮﺗﺮ از ابی
ﺑﺮج ﻛﺒﻮﺗﺮ  و 
 اﺑﻲ 6/8    
 
Gm                                Abm         Gm              Eb+7                 Gm     Eb+7        Gm    زﻳﺮ  اﻳﻦ   ﮔﻨﺒﺪ   ﻧﻴﻠﻲ       زﻳﺮ  اﻳﻦ ،   ﺳﻘﻒ  ﻛﺒﻮد ، ﺗﻮي   ﻳﻚ  ﺻﺤﺮاي   دور  ﻳﻪ ،    ﺑﺮج    ﭘﻴﺮ   و ﻛﻬﻨﻪ ﺑﻮد  
 Gm                          Abm       Gm               Cm        G7            Eb+7            Gm ﻳﻪ  روزي    زﻳﺮ   ﻫﺠﻮم    وﺣﺸﻲ  ﺑﺎرون  و  ﺑﺎد  از ،    اﻓﻖ    ﻛﺒﻮﺗﺮي      ﺗﺎ   ﺑﺮج  ﻛﻬﻨﻪ    ﭘﺮ    ﮔﺸﻮد  
 Gm             Fm                   Ab                 Cm                             Abdim7     G7 ﺑﺮج   ﺗﻨﻬﺎ     ﺳﺮ  ﭘﻨﺎه    ﺧﺴﺘﮕﻲ     ﺷﺪ      ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ ،          ﻣﺮﺣﻢ     ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ      ﺷﺪ  
 Gm              Fm                 Ab               Cm                        Abdim7         G7  اﻣﺎ     اﻳﻦ    ﺣﺎدﺛﻪ    ﺑﺮج       و    ﻛﺒﻮﺗﺮ      ﻗﺼﻪ ،             ﻓﺎﺟﻌﻪ      دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ        ﺷﺪ  
 
Gm           Fm               Ab           Bb                  Gm            Fm               Ab             Bb  Gm اول ﻗﺼﻪ  ﻣﻮﻧﻮ  دوﻧﻲ ﺗﻮ ﻣﻲ    دوﻧﺴﺘﻲ ﺗﻮ ﻣﻲ      ﻣﻦ ،   ﻧﻤﻲ ﺗﻮﻧﻢ  ﺑﺮم ﺗﻮﻧﻲ ﺗﻮ ﻣﻲ    ﺗﻮﻧﺴﺘﻲ ﺗﻮ ﻣﻲ 
 
Gm            Fm   Ab    Cm   G7                 Gm        Fm       Ab               Cm           G7 ﺑﺎد  و  ﺑﺎرون  ﻛﻪ  ﺗﻤﻮم  ﺷﺪ  اون ،       ﭘﺮﻧﺪه  ﻛﺸﻴﺪ ﭘﺮ   اﻟﺘﻤﺎس ،     و   اﺷﺘﻴﺎق  ﺗﻪ ﭼﺸﻢ ،    ﺑﺮج    ﻧﺪﻳﺪ
 
Gm       Ab             Cm            Gm              D7                 Cm    G7 Gm                Cm       Gm ﻋﻤﺮ  ﺑﺎرون     ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ    ﺑﺮج  ﻛﻬﻨﻪ   ﺑﻮد ،  ﺑﻌﺪ   از  اون    ﺣﺘﻲ ﺗﻮ   ﺧﻮاﺑﻢ اون  ﭘﺮﻧﺪه  رو  ﻧﺪﻳﺪ  
 
Gm      Fm                       Ab             Cm     Abdim7         Y*    X*          G7 اي     ﭘﺮﻧﺪه    ﻣﻦ     اي     ﻣﺴﺎﻓﺮ   ﻣﻦ    ،    ﻣﻦ    ﻫﻤﻮن    ﭘﻮﺷﻴﺪه    ﺗﻨﻬﺎ         ﻧﺸﻴﻨﻢ
 
Gm        Fm                      Ab            Cm         Abdim7                      Y*  X*         G7 ﻫﺠﺮت    ﺗﻮ     ﻫﺮ   ﭼﻲ  ﻛﻪ   ﺑﻮد   ﻣﻌﺮاج  ﺗﻮ    ﺑﻮد   اﻣﺎ ،         ﻣﻦ زﻣﻴﻨﻢ    اﺳﻴﺮ    ﻣﺮداب     
 
Gm          Fm    Gm    Fm   Cm                        Gm             Fm    Gm    Fm            Cm    Gm راز   ﭘﺮواز  و ﻓ ، ﻘﻂ   ﺗﻮ ﻣﻲ دوﻧﻲ ﺗﻮ   ﻣﻲ دوﻧﺴﺘﻲ   ﻣﻦ ﺗﻮﻧﻢ ﻧﻤﻲ   ﺑﺮم   ﺗﻮﻧﻲ ﺗﻮ ﻣﻲ   ﺗﻮﻧﺴﺘﻲ  ﺗﻮ ﻣﻲ 
 
Gm           Fm    Gm    Fm    Cm                        Gm            Fm   Gm     Fm    Cm           Gm آﺧﺮ  ﻗﺼﻪ   ﻣﻮﻧﻮ  دوﻧﻲ ﺗﻮ ﻣﻲ   دوﻧﺴﺘﻲ ﺗﻮ ﻣﻲ  ﻣﻦ ،    ﺗﻮﻧﻢ ﻧﻤﻲ   ﺑﺮم     ﺗﻮ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻲ  ﺗﻮﻧﺴﺘﻲ ﺗﻮ ﻣﻲ 
 
X* = Bdim7 -  Abdim7 – Fdim7 Y* = Abdim7 – Fdim7 – G 
دانلــــود